อธิการบดีนำทัพผู้บริหารขับเคลื่อนมหาลัย

อธิการบดีนำทัพผู้บริหารขับเคลื่อนมหาลัย

๔ กันยายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน ประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๑  โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจบุรี ซึ่งมีการสรุปตัวชี้วัดแบ่งตามความรับผิดชอบเป็น ๗ ด้าน
ด้านที่ ๑ ระบบ TCAS/หลักสูตร/การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/การมีงานทำ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์) 
ด้านที่ ๒ Excellence การตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์)
ด้านที่ ๓ เว็ปไซต์ภาษาอังกฤษและด้าน Impact โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ)
ด้านที่ ๔ รางวัลของศึกษา/ทุนการศึกษา/การจัดนิทรรศการ/ชมรม โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์)
ด้านที่ ๕ การจัดหารายได้จากภายนอก/ผู้ประกอบการรายใหม่ (ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)
ด้านที่ ๖ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ) 
และด้านที่ ๗ ทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายต่อไป

•|โชฐิรส พลไชยมาตย์ ถ่ายภาพ/รายงาน #prssru

Last modified: Tuesday, 4 September 2018, 3:44 PM