Site news

 
 
รศ.ดร.ฤๅเดช   เกิดวิชัย
เดินวิ่งการกุศล ๘๐ ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน (ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย - อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2018, 4:31PM
 

                       

 

                    วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน "เดินวิ่งการกุศล ๘๐ ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน (ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)"  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวรายงาน 

                        ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม เดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการเดิน วิ่ง การกุศล นำไปช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศลนอกจากจะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกาย และเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ถือเป็นกำลังของชาติในอนาคต  กิจกรรม

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการออกกำลังกายของบุคลากร และนักศึกษาของามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมนี้ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีส่วนในกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศลครั้งนี้ นอกจากนี้ เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป

 

นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู รายงานและถ่ายภาพ #prssru