Site news

 
 
รศ.ดร.ฤๅเดช   เกิดวิชัย
เดินวิ่งการกุศล ๘๐ ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน (ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
 

                       

 

                    วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน "เดินวิ่งการกุศล ๘๐ ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน (ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)"  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวรายงาน 

                        ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม เดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการเดิน วิ่ง การกุศล นำไปช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมเดิน วิ่งการกุศลนอกจากจะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกาย และเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ถือเป็นกำลังของชาติในอนาคต  กิจกรรม

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการออกกำลังกายของบุคลากร และนักศึกษาของามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมนี้ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีส่วนในกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศลครั้งนี้ นอกจากนี้ เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป

 

นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู รายงานและถ่ายภาพ #prssru