๒ กันยายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมให้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยชี้ให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เร่งการปฏิบัติงานของคณะทำงานอย่างมีคุณภาพ ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

•|โชฐิรส พลไชยมาตย์ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน ประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งภาคบ่ายสรุปตัวชี้วัดแบ่งตามความรับผิดชอบเป็น ๗ ด้าน
ด้านที่ ๑ ระบบ TCAS/หลักสูตร/การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/การมีงานทำ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์)
ด้านที่ ๒ Excellence การตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์)
ด้านที่ ๓ เว็ปไซต์ภาษาอังกฤษและด้าน Impact โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ)
ด้านที่ ๔ รางวัลของศึกษา/ทุนการศึกษา/การจัดนิทรรศการ/ชมรม โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์)
ด้านที่ ๕ การจัดหารายได้จากภายนอก/ผู้ประกอบการรายใหม่ (ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)
ด้านที่ ๖ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ)
และด้านที่ ๗ ทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายต่อไป

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

•|โชฐิรส พลไชยมาตย์ ถ่ายภาพ/รายงาน #prssru

Skip site news

Site news

รศ.ดร.ฤๅเดช   เกิดวิชัย
ปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  การประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันสุดท้าย  ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ  จ.เพชรบุรี นำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี  มอบนโยบายต่อที่ประชุมใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ขอให้เรามุ่งเป้าหมายเดียวกันในการรักษาความเป็นราชภัฏที่...

Read the rest of this topic
(461 words)
 
รศ.ดร.ฤๅเดช   เกิดวิชัย
การนำเสนอแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track)
 

   

         วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

      โดยในช่วงเช้า เป็นการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศา...

Read the rest of this topic
(686 words)
 
รศ.ดร.ฤๅเดช   เกิดวิชัย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 

เช้าวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๕๖๒ เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาล...

Read the rest of this topic
(559 words)
 
รศ.ดร.ฤๅเดช   เกิดวิชัย
เปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา "Smart and Classic"
 

              ในวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา "Smart and Classic" โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย นายกร ทัพพะรังสี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร....

Read the rest of this topic
(354 words)
 

Skip available courses

Available courses

      วิธีวิทยายาการวิจัยทางการศึกษา ทฤษฏีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ เสนอโครงการเพื่อทำวิจัย ดำเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย

มคอ 3 วิจัยเรียนรู้ใหม่

1.การวิจัยในชั้นเรียนพื้นฐาน                                       6.reference

1ความหมายของการวิจัย                                             7การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

2.การใช้ทฤษฎีในงานวิจัย-ปฐมวัย

2กระบวนการวิจัย

3การตั้งชื่อเรื่อง

4กำหนดวัตถุประสงค์

5.การเขียนการวิจัย

6 การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแนวคิดแนวคิดและระบบ การประกันคุณภาพเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การนาผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และหลักการอ่าน และวิเคราะห์ผลงานวิจัย ตลอดจนฝึกปฏิบัติทาการวิจัย นาเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

>> Download

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ทักษะกระบวนการทางวิจัยในการแสวงหาความรู้ การบูรณาการเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินและแปลความหมาย การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน การเสนอผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

>>Download

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ทักษะกระบวนการทางวิจัยในการแสวงหาความรู้ การบูรณาการเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินและแปลความหมาย การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน การเสนอผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

>>Download

คำอธิบายรายวิชา

วิธีวิทยายาการวิจัยทางการศึกษา ทฤษฏีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ เสนอโครงการเพื่อทำวิจัย ดำเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย

>> Download